Informatie voor ouders

Indien de leerkracht van uw kind Druk in de Klas gaat gebruiken in zijn/haar klas, kunt u op deze pagina meer lezen over deze leerkrachtmethode. Zo wordt uitgelegd wat het doel is van Druk in de Klas en wat de methode inhoudt. Daarnaast wordt de online ondersteuning die wij leerkrachten bieden via deze website nader toegelicht, alsook het gebruik van de persoonsgegevens verzameld via deze website en de beveiliging ervan.

Het toestemmingsformulier in de linker zijbalk kunt u gebruiken indien de leerkracht van uw kind het Individuele Programma van Druk in de Klas voor uw kind wil gebruiken. Wij vragen u het formulier in dat geval goed door te lezen en indien u akkoord gaat, te ondertekenen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met onze helpdesk (info@drukindeklas.nl).

Wat is Druk in de Klas?

Om druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas te verbeteren, kunnen leerkrachten in het basisonderwijs van groep 3 tot en met groep 8 gebruikmaken van Druk in de Klas. Dit is een laagdrempelige gedragstherapeutische methode die gericht is op het verminderen van druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas door extra structuur en voorspelbaarheid te creëren en te focussen op het belonen van gewenst gedrag. De methode bestaat uit effectief bewezen gedragstherapeutische elementen die zonder training door de leerkracht in de klas kunnen worden gebruikt. De methode is bedoeld voor alle leerlingen die druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas vertonen. Deze kinderen kunnen de diagnose ADHD hebben, maar dat hoeft niet.


De methode is ontwikkeld door en valt onder de verantwoordelijkheid van:
Stichting VU De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM


Druk in de Klas bestaat uit een handleiding, een whiteboard en online leerkrachtondersteuning, welke beschikbaar is via de website www.drukindeklas.nl en ook een helpdesk bevat. Naast achtergrondinformatie over het ontstaan en beloop van druk en ongeconcentreerd gedrag, bevat de handleiding van Druk in de Klas grofweg 2 onderdelen:


Wat doet de VU met de gegevens?

Hoewel de handleiding van Druk in de Klas kan zonder aanvullende training door de leerkracht worden gebruikt, biedt de VU leerkrachten online ondersteuning bij het gebruik van de methode.

De online ondersteuning verloopt via deze pagina. Iedere klas heeft zijn eigen persoonlijke pagina, welke met een wachtwoord is beveiligd. Via de online ondersteuning kunnen leerkrachten de volgende vragenlijsten invullen:

De leerkracht mag alleen de online Effect Check over een leerling invullen met voorafgaande schriftelijke toestemming van diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers (download hier het toestemmingformulier). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de VU?

De VU vindt privacy erg belangrijk en doet er alles aan om de privacy van betrokken te beschermen. De VU houdt zich bij iedere gegevensverwerking aan de geldende wet- en regelgeving. De VU verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is en verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld (zie vraag 5).

 

Voor welke doelen worden persoonsgegevens verwerkt door de VU?

De VU verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De VU bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en de doelen die daarmee verenigbaar zijn.

 

Deelt de VU persoonsgegevens met anderen?

De VU verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de VU, sluit de VU een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. De VU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe is de beveiliging geregeld?

De VU neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Hoe kunnen gegevens worden ingezien, aangepast of worden verwijderen en waar kan ik terecht voor vragen of klachten over privacy?

Betrokkenen, en bij minderjarigen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, van wie persoonsgegeven worden verwerkt, hebben het recht de betreffende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan per post worden verstuurd naar:

Stichting VU
t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De VU zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ook vragen of klachten over deze privacyverklaring, de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt of hoe de VU omgaat met de privacy van u of uw kind in het algemeen, kunt u contact opnemen met de VU op voormelde wijze.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Via de website vindt u altijd de laatste versie van de privacyverklaring.